Zaměstnanecká nebo modrá karta?

Nebojte se zaměstnávání cizinců. Zorientujte se, oslovte nové pracovité zaměstnance ze zahraničí a buďte rychlejší než konkurence. Na trhu práce narazíte i na cizince, kteří hledají nového zaměstnavatele. Po přečtení tohoto článku už budete vědět, jaké jsou rozdíly mezi zaměstnaneckou a modrou kartou a že i zaměstnaneckých karet je vícero druhů.

Pěkně po pořádku aneb 2 podmínky zaměstnávání cizinců v České republice

Na rozdíl od občanů České republiky potřebují cizinci splňovat v zásadě 2 podmínky, aby zde mohli vykonávat závislou činnost. První podmínkou je oprávněný pobyt na území České republiky. Ne všichni legálně pobývající cizinci zde však můžou pracovat. Druhou podmínkou je oprávnění k výkonu závislé práce. Podmínky oprávnění k pobytu a zaměstnávání cizinců hlídá hned několik orgánů – Ministerstvo vnitra (a jeho Odbor azylové a migrační politiky), Úřad práce České republiky, Státní úřad inspekce práce a též Policie České republiky.

Pobyt a zaměstnávání cizinců zase upravují zejména zákon o pobytu cizinců na území České republiky (cizinecký zákon), případně azylový zákon, a zákon o zaměstnanosti.

Mimochodem, pokud mluvíme o občanech České republiky, myslíme tím též občany Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, neboť tito mají stejné postavení na trhu práce jako občané. Skoro. Jediným zásadním rozdílem z pohledu zaměstnavatele je evidenční povinnost a dále některé oznamovací povinnosti, např. nejpozději v den nástupu takového cizince do práce oznámit tuto skutečnost příslušnému pracovišti Úřadu práce ČR. Je přitom jedno, jestli se jedná o práci vykonávanou v rámci pracovního poměru anebo v rámci dohod konaných mimo pracovní poměr.

Cizinci, kteří nespadají do kategorie občanů ČR/EU (ani nejsou jejich rodinnými příslušníky), jsou tzv. cizinci ze třetích zemí a o nich budou následující řádky.

Duální zaměstnanecká karta

Duální zaměstnanecká karta (2 v 1) potvrzuje splnění obou podmínek pro zaměstnání. Pokud se tedy jedná o cizince, který nemůže volně pracovat a zároveň potřebuje zvláštní povolení k pobytu delšímu než 90 dnů, potřebuje nejspíš tzv. duální zaměstnaneckou kartu. Rozměněné na drobné, duální zaměstnanecká karta v sobě zahrnuje:

  • povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání,
  • oprávnění k práci na určité pozici u určitého zaměstnavatele.

Aby žadatel mohl obdržet duální zaměstnaneckou kartu, musí pracovní pozice splňovat mimo jiné tyto podmínky:

  1. jedná se o práci vykonávanou na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti (DPP není možná, žadatel se může též prokázat smlouvou o budoucí smlouvě pracovní),
  2. pracovní úvazek je sjednán v minimálním rozsahu 15 hodin týdně,
  3. přestože by se mohlo jednat o zkrácený úvazek, měsíční mzda musí být stanovena alespoň na úrovni minimální mzdy (v současnosti nejnižší 14 600 Kč), resp. zaručené mzdy pro danou skupinu prací,
  4. zaměstnavatel nebyl označen za „nespolehlivého“.

Nutno dodat, že stejné podmínky nového pracovního místa zkoumá Ministerstvo vnitra i u držitelů duálních zaměstnaneckých karet, kteří ohlašují změnu zaměstnavatele.

Neduální zaměstnanecká karta

Stručně řečeno, neduální zaměstnanecká karta v sobě obsahuje pouze povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání, je-li cizinec osvobozen od splnění podmínky oprávnění k práci. Takovým cizincem je typicky student denního studia střední školy anebo vysoké školy (musí se jednat o akreditované studium dle českého práva) anebo absolvent střední nebo vysoké školy. Pokud tedy cizinec nastoupil ke studiu a studium skončí bez toho, aniž by došlo k jeho úspěšnému absolvování, okamžikem skončení studia ztrácí tzv. volný vstup na trh práce.

Výše uvedený student anebo absolvent může pracovat i 24/7, jestliže to zvládá. Neplatí tedy obecný mýtus, že studenti můžou pracovat jen 20 hodin týdně. Zde se hodí připomenout, že určitých skupin cizinců, které mají volný vstup na trh práce, je celá řada. Jedná se už ale o cizince, kteří mají jiné pobytové oprávnění a nejsou držiteli zaměstnanecké karty – např. cizinec s povolením k trvalému pobytu, dále cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny atd.
Neduální zaměstnanecká karta je tedy nejvhodnějším typem povolení k dlouhodobému pobytu právě pro ty cizince – absolventy středních či vysokých škol, kteří mají zabezpečenou práci.

Relativní novinkou v cizineckém právu je pro absolventy vysokoškolského studia povolení k dlouhodobému pobytu za účelem hledání zaměstnání. Takové povolení lze vydat až na 9 měsíců. Slouží k překlenutí období, kdy cizinec absolvoval své studium, ale ještě nemá jistou práci.

Modrá karta

Modrá karta je v zásadě obdobou duální zaměstnanecké karty. Rozdíly jsou zejména v tom, že pracovní pozice je určena pro tzv. „vysoce kvalifikované“ cizince a nabízená mzda přesahuje 1,5násobek průměrné měsíční nebo roční mzdy v hospodářství ČR. Dosaženou kvalifikaci prokazuje cizinec diplomem o absolvování vysoké školy anebo vyšší odborné školy, pokud takové studium trvalo alespoň 3 roky.

Výhodou modré karty je snadnější mobilita na trhu práce v rámci Evropské unie, možnost flexibilnějšího získání pobytového oprávnění pro své rodinné příslušníky atd.

Závěrem

Jak u duální zaměstnanecké karty, tak u modré karty platí, že daná volná pozice musí být registrovaná ve speciální evidenci. Tyto evidence vede Úřad práce ČR. Smyslem nabízení pozic prostřednictvím evidence Úřadu práce je především to, aby byla volná pozice k dispozici především občanům ČR a EU a jejich rodinným příslušníkům nebo osobám s trvalým pobytem. Až pokud není obsazená těmito skupinami osob (anebo dalšími skupinami s volným vstupem na trh práce), po určitém čase se otevírá pro další cizince. Jak jsme již zmínili, bude se jednat o ty cizince, kteří musí splnit podmínku oprávnění k práci.

Evidence volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnaneckých karet je tedy důležitá zejména pro ty cizince, kteří žádají o zaměstnaneckou kartu úplně poprvé. Dále se bez této evidence neobejdou ani ti cizinci, kteří již disponují duální zaměstnaneckou kartou a chtějí svého zaměstnavatele změnit.


Článek si neklade za cíl poskytnout detailní a vyčerpávající informace k pobytu a zaměstnávání cizinců. V průběhu času může dojít ke změně zákona anebo aplikační praxe. Účelem článku je poskytnout toliko základní orientaci. Nemůžeme proto nést žádnou odpovědnost za správnost informací, které jsou obsažené v tomto článku. Využití informací v tomto článku je tedy výlučně na odpovědnosti daného čtenáře.

Závazné informace obsahuje pouze platný zákon. Plnohodnotně můžeme poradit našim klientům pouze tehdy, pokud poznáme všechny rozhodné okolnosti.


Chcete získat konkrétní informací, jak zaměstnat cizince a jak pro něj získat pobytové oprávnění anebo jak zařídit, aby mohl nastoupit právě k vám? Zanechte nám nezávaznou poptávku a my se s Vámi spojíme do 24 hodin.

Můžete rovněž využít odkaz v zápatí a jednoduše se objednat na nezávaznou konzultaci s advokátem.