Právní a jiné služby

Poskytujeme komplexní právní služby na území České republiky dle zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory. Naše klienty zastupujeme v řízení před orgány a soudy, sepisujeme pro ně právní rozbory a listiny, poskytujeme právní porady a obhajobu v trestních věcech. Kromě právních služeb provádíme autorizovanou konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby, též z elektronické do listinné podoby, a ověřujeme pravost podpisů dle zvláštních předpisů.

Právní služby

Cizinecké právo

Cizinecké právo tvoří naší stěžejní specializaci. Našim klientům poskytujeme poradenství a zastupování před úřady České republiky, zejména Odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, Policií ČR a českými zastupitelskými úřady v zahraničí. V případě potřeby zastupujeme naše klienty v soudním řízení v rámci soudního přezkumu rozhodnutí orgánů a zásahu do jejich práv. Umíme zařídit jakékoliv pobytové statusy v rámci přechodného pobytu (např. krátkodobé schengenské vízum, dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu, zaměstnaneckou či modrou kartu, povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana EU) a trvalého pobytu (např. povolení k trvalému pobytu pro nezletilé děti, povolení k trvalému pobytu po 5 letech nepřetržitého pobytu a povolení k trvalému pobytu pro rodinné příslušníky občanů EU. 

V případě potřeby zastupujeme naše klienty též v jiných pobytových věcech, kupř. v řízení o správním vyhoštění, o uložení povinnosti opustit území či o rušení povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. Potřebujete-li pomoct se splněním povinností dle cizineckého zákona nebo se žádostí o udělení státního občanství České republiky, případně chcete získat občanství prohlášením, jsme Vám k dispozici.

Zaměstnávání cizinců

Pomáháme jak zaměstnavatelům, tak budoucím či stávajícím zaměstnancům z ciziny na trhu práce. Zaměstnanecká karta, modrá karta, dlouhodobé vízum za účelem sezónního zaměstnání nebo karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance – našim klientům umíme doporučit výhody a nevýhody těchto pobytových titulů a zastupovat budoucí či stávající zaměstnance. Radíme zaměstnavatelům, jaké povinnosti mají plnit při zaměstnávání cizinců vůči Úřadu práce ČR či Ministerstvu vnitra, a jak se účinně bránit v případě kontrol ze strany policie nebo inspekce práce. Dokážeme bezpečně poradit, kdy a za jakých podmínek může cizinec změnit práci, co všechno k tomu potřebuje a jak je potřeba postupovat. 

Víte, že student denního studia na české vysoké škole může pracovat bez omezení? Přesto je potřeba hlídat řádné splnění oznamovací povinnost vůči Úřadu práce. Nedodržování povinností vůči Úřadu práce může vyústit ve vysoké pokuty.

Azylové právo

Našim klientům radíme, jak žádat o udělení mezinárodní ochrany, a zastupujeme je též v řízení před Ministerstvem vnitra (Odbor azylové a migrační politiky) nebo správními soudy. Azyl, doplňková ochrana či přiznání postavení osoby bez státní příslušnosti – každý z těchto institutů má své zvláštnosti, které umíme našim klientům vysvětlit. Pomáháme též například v řízení o žádosti o prodloužení doplňkové ochrany, o odejmutí azylu nebo v případě zajištění.

Generální praxe

Vedle cizineckého a azylového agendy poskytujeme právní služby i v dalších oblastech práva, např. v daňovém, přestupkovém nebo trestním právu. Pokud potřebujete založit obchodní společnost, zřídit živnost, pomoct s rozvodem či určováním otcovství, vymáháním pohledávek nebo smlouvami, jste na správném místě. Nehrajeme si na odborníky na všechno. Poptáváte-li pomoc ve složitějších věcech z jiných oblastí práva, rádi doporučíme naše kolegy, kteří jsou experti ve svých oblastech, stejně jako my jsme experti na cizinecké či azylové právo a zaměstnávání cizinců.

CENÍK

Hodinová sazba

Smluvní odměna advokáta závisí od času stráveného s poskytováním právních služeb.

2900 Kč/60 min

Cena se odvíjí od složitosti případu. Za zvláštních okolností lze domluvit jinou sazbu odměny, např. slevu lze domluvit při současném poskytování většího počtu typově stejných úkonů, naopak při urgentní právní pomoci v nočních hodinách a o víkendu je potřeba počítat s příplatkem.
Kontakty

Balíček služeb

Ve standardizovaných případech lze domluvit paušální odměnu za určitý úkon, soubor úkonů nebo pro určitou část řízení apod. Odměna je pak fixní bez ohledu na strávený čas.

Víte, na čem jste

Máte garanci limitu nákladů za poskytování právních služeb. Odměna za služby může být určena částkou nebo procentem.
Kontakty

Odměna za právní služby nezahrnuje jiné náklady klienta: např. soudní a správní poplatky, úřední překlad a ověřování kopií listin, tlumočení, poštovné včetně náhrady cestovních nákladů advokáta dle zákona.

Nejsme plátcem DPH, cena je konečná.

Rezervujte si nezávaznou konzultaci s advokátem

Pomocí externí aplikace si pohodlně vyberte termín, který Vám vyhovuje

JINÉ služby DLE ZÁKONA O ADVOKACII

Autorizovaná konverze dokumentů

Po předchozím objednání provádíme autorizovanou konverzi dokumentů z listinné do elektronické podoby nebo naopak. Takový dokument má stejnou platnost.

Ověřování podpisů

U listin, kde zákon vyžaduje ověření podpisu, můžeme po předchozím objednání ověřit pravost podpisu.

CENÍK

30 Kč

Po předchozím objednání za 1 ověřený podpis nebo 1 stranu autorizované konverze dle advokátního tarifu. Mimo kanceláře nebo mimo běžnou pracovní dobu je výše odměny určená na základě dohody.

Pro naše klienty zdarma

Na základě předchozí dohody a objednání lze pro naše klienty provést autorizovanou konverzi nebo ověření podpisu zdarma.
Kontakty